Puff_online_handledning_forsakringsmedicin.mp4

Som ett komplement till regionala utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin och den handledning som erbjuds under specialiseringstjänstgöring, ST, erbjuder SKL interaktiv handledning online. Innehållet anpassas efter deltagarnas behov. Läs mer på skl.se/forsakringsmedicin

No videos found

Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen
SKR Kompetenscenter välfärdsteknik om hur välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet och självständighet i äldreomsorgen. I filmen ger vi exempel på hur digital teknik kan bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället samt nå en bättre hälsa.
Nära vård - En introduktion
Nära vård utgår från invånarnas behov och förutsättningar och finns när och där den behövs. Omställningen till Nära vård är viktig för att möta behovet av vård och omsorg i rätt tid och på rätt nivå.
Att möta människor med rättshaveristiskt beteende
Att bemöta människor med rättshaveristiskt beteende. Inom arbete med att förebygga hot och hat mot förtroendevalda har SKR spelat in detta föredrag. Du får höra Jacob Carlander som utifrån sin bok berättar om människor med rättshaveristiskt beteende samt om några strategier som du kan utgår från i ditt bemötande när du möter dem.
Innovationsguiden i 6 steg
Innovationsguiden är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser och lyfter även fram medarbetarnas perspektiv på utmaningarna. Det här är en genomgång av vårt arbetssätt i 6 korta steg.
Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator
Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.
Nära vård i Alaska
I Southcentral Foundation Alaska har ett förändrat arbetssätt som utgår från invånarnas behov och förutsättningar visat stora kvalitets- och resultatförbättringar. Arbetet bedrivs i multiprofessionella team som är som är sammansvetsade och jobbar nära varandra.
Bättre tillsammans - samverkan för en kunskapsbaserad socialtjänst
I den här filmen ges en övergripande beskrivning av hur lokala, regionala och nationella strukturer byggts upp och samspelar för att stärka stödet till kommunerna. Filmen är textad och är knappt 7 minuter lång.
Webbutbildning GDPR, steg 2
Dataskyddsförordningen - detta måste du göra.
Våldsförebyggande arbete i skolan
Vad karaktäriserar ett tidigt våldsförebyggande arbete som har fokus på jämställdhet? Genom att involvera alla på skolan, prata om normer, och agera på ”små saker” (som skojbråk eller taskiga kommentarer) kan skolan skapa ett tryggare klimat och påverka värderingar som eleverna bär med sig i vuxenlivet. Filmen har tagits fram av SKR:s kvinnofridssatsning, med stöd av regeringen. 2021-03-29
Röster om manlighet - Män och psykisk hälsa
Av de som besöker ungdomsmottagningar i Sverige är 11 procent pojkar och unga män. "Jag behövde lära mig att prata om mina känslor", säger Jonatan Nilsson som går till Mottagningen för unga män i Göteborg 2-3 gånger i månaden. Röster om manlighet är en serie filmer från Sveriges Kommuner och Regioner om att förändra normer för maskulinitet.2016-09-19